Light Food và Vinanusoy bị thu hồi hàng loạt sản phẩm

Gần 40 sản phẩm thực phẩm của hai công ty này bị thanh tra Bộ Y tế ra quyết định thu hồi do có vi phạm.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Các thực phẩm vi phạm gồm thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, Biolac IQ Grow 1, Biolac infant, Biolac mama, Biolac gold...

Light Food và Vinanusoy bị thu hồi hàng loạt sản phẩm - ảnh 1
Một trong các sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: NT.

Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng ra quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Sản phẩm vi phạm là TPBS Mooncare pedia; TPBS Mooncare IQ Grow, Mooncare infant formula, Maxsure số 1, Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3...

Đối với những sản phẩm có vi phạm về nhãn nêu trên, sau khi thu hồi sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu hai doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu dưới sự giám sát của Đoàn kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên, hai doanh nghiệp phải báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

Những sản phẩm, lô sản phẩm do 2 doanh nghiệp sản xuất sau ngày ban hành quyết định này nếu đã được công bố theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật.12 sản phẩm thực phẩm của Công ty Light Food bị thu hồi
Thanh tra Bộ Y tế quyết định thu hồi 12 sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food do vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 88/QĐ-TTrB, về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food (Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Bộ quyết định thu hồi 12 sản phẩm của công ty do vi phạm về công bố ản phẩm và ghi nhãn. Cụ thể:

Trong số 12 sản phẩm bị thu hồi có 5 sản phẩm thực phẩm của công ty vi phạm: Sản xuất, lưu hành, trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp, gồm:

1- Thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, số đăng ký 184/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

2-TPBS Biolac IQ Grow 1, số đăng ký 185/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

3- TPS Biolac infant, số đăng ký 183/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

4-TPBS Biolac mama, số đăng ký 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018.

5- TPBS Biolac golg, số đăng ký 002/BIOLF-TPBS ngày 13/3/2018.

Thanh tra Bộ yêu cầu: Đối với các lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố, yêu cầu sau khi thu hồi công ty không được tiếp tục lưu hành.

Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, sau khi thu hồi, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố. Công ty được tiếp tục lưu hành sản phẩm sau khi được Chi Cục an toàn thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng băn bản và đáp ứng các quy định khác về đảm bảo ATTP.

Light Food và Vinanusoy bị thu hồi hàng loạt sản phẩm - ảnh 2

Thực phẩm bổ sung Biolac mama

12 sản phẩm thực phẩm của Công ty Light Food bị thu hồi
Thanh tra Bộ Y tế quyết định thu hồi 12 sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food do vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 88/QĐ-TTrB, về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food (Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Bộ quyết định thu hồi 12 sản phẩm của công ty do vi phạm về công bố ản phẩm và ghi nhãn. Cụ thể:

Trong số 12 sản phẩm bị thu hồi có 5 sản phẩm thực phẩm của công ty vi phạm: Sản xuất, lưu hành, trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp, gồm:

1- Thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, số đăng ký 184/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

2-TPBS Biolac IQ Grow 1, số đăng ký 185/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

3- TPS Biolac infant, số đăng ký 183/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

4-TPBS Biolac mama, số đăng ký 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018.

5- TPBS Biolac golg, số đăng ký 002/BIOLF-TPBS ngày 13/3/2018.

Thanh tra Bộ yêu cầu: Đối với các lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố, yêu cầu sau khi thu hồi công ty không được tiếp tục lưu hành.

Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, sau khi thu hồi, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố. Công ty được tiếp tục lưu hành sản phẩm sau khi được Chi Cục an toàn thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng băn bản và đáp ứng các quy định khác về đảm bảo ATTP.

Light Food và Vinanusoy bị thu hồi hàng loạt sản phẩm - ảnh 3

Thực phẩm bổ sung Biolac mama

12 sản phẩm thực phẩm của Công ty Light Food bị thu hồi
Thanh tra Bộ Y tế quyết định thu hồi 12 sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food do vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 88/QĐ-TTrB, về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food (Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Bộ quyết định thu hồi 12 sản phẩm của công ty do vi phạm về công bố ản phẩm và ghi nhãn. Cụ thể:

Trong số 12 sản phẩm bị thu hồi có 5 sản phẩm thực phẩm của công ty vi phạm: Sản xuất, lưu hành, trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp, gồm:

1- Thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, số đăng ký 184/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

2-TPBS Biolac IQ Grow 1, số đăng ký 185/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

3- TPS Biolac infant, số đăng ký 183/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

4-TPBS Biolac mama, số đăng ký 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018.

5- TPBS Biolac golg, số đăng ký 002/BIOLF-TPBS ngày 13/3/2018.

Thanh tra Bộ yêu cầu: Đối với các lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố, yêu cầu sau khi thu hồi công ty không được tiếp tục lưu hành.

Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, sau khi thu hồi, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố. Công ty được tiếp tục lưu hành sản phẩm sau khi được Chi Cục an toàn thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng băn bản và đáp ứng các quy định khác về đảm bảo ATTP.

Light Food và Vinanusoy bị thu hồi hàng loạt sản phẩm - ảnh 4

Thực phẩm bổ sung Biolac mama

12 sản phẩm thực phẩm của Công ty Light Food bị thu hồi
Thanh tra Bộ Y tế quyết định thu hồi 12 sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food do vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 88/QĐ-TTrB, về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food (Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Bộ quyết định thu hồi 12 sản phẩm của công ty do vi phạm về công bố ản phẩm và ghi nhãn. Cụ thể:

Trong số 12 sản phẩm bị thu hồi có 5 sản phẩm thực phẩm của công ty vi phạm: Sản xuất, lưu hành, trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp, gồm:

1- Thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, số đăng ký 184/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

2-TPBS Biolac IQ Grow 1, số đăng ký 185/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

3- TPS Biolac infant, số đăng ký 183/2018/DKSP ngày 3/5/2018.

4-TPBS Biolac mama, số đăng ký 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018.

5- TPBS Biolac golg, số đăng ký 002/BIOLF-TPBS ngày 13/3/2018.

Thanh tra Bộ yêu cầu: Đối với các lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố, yêu cầu sau khi thu hồi công ty không được tiếp tục lưu hành.

Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, sau khi thu hồi, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố. Công ty được tiếp tục lưu hành sản phẩm sau khi được Chi Cục an toàn thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng băn bản và đáp ứng các quy định khác về đảm bảo ATTP.

Light Food và Vinanusoy bị thu hồi hàng loạt sản phẩm - ảnh 5

Thực phẩm bổ sung Biolac mama

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->