Cổ đông HDBank thống nhất chia cổ tức với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu

100% cổ đông của HDBank đồng thuận phương án chia cổ tức với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Cổ đông HDBank thống nhất chia cổ tức với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu - ảnh 1Các cổ đông tham dự Đại hội. (Nguồn: HDBank)

Ngày 21/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Kết thúc năm tài chính 2016, HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.148 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 830 tỷ đồng.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề: báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2017; báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát và báo cáo kết quả kiểm toán độc lập niên độ tài chính năm 2016; báo cáo của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và một số định hướng chiến lược 5 năm 2016-2010; tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Về phương án chia cổ tức, HDBank thống nhất chia Cổ tức với tỷ lệ 7% bằng Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tại Đại hội, 100% cổ đông của HDBank đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng.

Các cổ đông cũng nhất trí với mục tiêu của Hội đồng quản trị HDBank đề ra cho năm 2017 với Tổng tài sản đạt 178.800 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016. Huy động Thị trường 1 đạt 124.000 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 107.760 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời ROA và ROE lần lượt là 0,6% và 9,3%./.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->