Table of Contents

Dự thảo biểu giá điện 6 bậc thang mới: Chỉ giữ giá thấp đối với người “cực nghèo

Điểm mới của dự thảo là biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân nhưng khoảng cách giữa các bậc…