Table of Contents

Ngành thuế thưởng Tết Dương lịch 1,5 triệu đồng

Mức thưởng này gấp rưỡi năm ngoái và dành cho cả công chức trong biên chế, cán bộ hợp đồng và cán bộ nghỉ hưu trong năm 2016.